کسب رتبه ۱ محلی جشنواره شمسه در ساخت تندیس

پرینت 3 بعدی تندیس

پرینت ۳ بعدی تندیس