کسب رتبه ۱ محلی جشنواره شمسه در ساخت تندیس

کسب رتبه ۱ محلی جشنواره شمسه در ساخت تندیس پرینت ۳ بعدی تندیس